Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de vennootschap onder firma HGT International, tevens handelende onder de naam neopreen-kabel.nl, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 76103900 (hierna: HGT), en een wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen is afgeweken.
 2. Door het plaatsen van een bestelling gaat de wederpartij akkoord moet deze algemene voorwaarden.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.
 4. HGT is te allen tijde gerechtigd de tekst van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en opnieuw vast te stellen. De gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking gelijktijdig met de bekendmaking van de gewijzigde algemene voorwaarden door HGT. 

Artikel 2 – Aanbiedingen en Offertes 

 1. Alle aanbiedingen en offertes van HGT zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Alle in de aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn in euro’s exclusief btw, verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 3. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de wederpartij, behoudt HGT zich het recht voor de aanbieding binnen een termijn drie werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 4. HGT kan niet aan een aanbieding of offerte worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing, verschrijving of fout bevat.
 5. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod, is HGT daaraan niet gebonden. Tenzij HGT schriftelijk anders aangeeft, komt de overeenkomst dan niet overeenkomstig de afwijkende aanvaarding tot stand.
 6. Aanbiedingen of offerte gedaan door of namens HGT gelden niet automatisch voor nabestellingen of latere bestellingen.
 7. Aanvullingen, wijzigingen en/of afspraken zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod van HGT.
 2. HGT behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen en/of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat verzending/levering geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
 3. Geringe afwijkingen van onder andere het materiaal, kleur, gewicht, afmetingen, vormgeving van het geleverde geven de wederpartij niet het recht de goederen te weigeren, de overeenkomst te ontbinden dan wel een schade vergoeding van HGT te vorderen.
 4. Indien HGT een zaak aanbiedt middels een (proef)monster, is het monster slechts een indicatie voor de door HGT te leveren zaak. HGT is gerechtigd om een zaak te leveren die op kleine punten afwijkt van het monster, zonder dat HGT als gevolg daarvan schadeplichtig is en/of de wederpartij hierdoor het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 - Levering

 1. Indien een levertermijn is overeengekomen of opgegeven door HGT, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de wederpartij HGT altijd schriftelijk in gebreke te stellen. Tevens dient de wederpartij HGT een redelijke termijn te geven om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. In geval van koop op afstand worden bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen, te rekenen van de dag waarop de wederpartij de bestelling van HGT heeft gedaan, geleverd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Indien nakoming onmogelijk is doordat de bestelde zaak niet (meer) beschikbaar is, stelt HGT wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien werkdagen , in kennis. Indien de wederpartij vooraf heeft betaald, zal HGT het door wederpartij betaalde bedrag binnen dertig dagen na kennisgeving terugstorten.
 4. Als plaats van levering geldt het adres dat de wederpartij bij de bestelling heeft opgegeven.
 5. Aan de leveringsplicht van HGT zal zijn voldaan zodra de door HGT geleverde zaken één keer aan de wederpartij zijn aangeboden. Het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering of acceptatie, geldt als bewijs van het aanbod tot levering. Bij weigering komen alle verzendkosten voor rekening van de wederpartij. 

Artikel 5 - De prijs en betaling

 1. Alle prijzen zijn in euro’s en excl. btw, tenzij door HGT anders aangegeven.
 2. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven. 
 4. Voor zover niet anders is overeengekomen, dient de wederpartij binnen veertien dagen na de factuurdatum het verschuldigde bedrag te betalen.
 5. Indien de wederpartij in gebreke blijft met tijdige betaling, dan is zij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De wederpartij is in dat geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Tevens is de wederpartij in dat geval gehouden alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten te betalen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00, tenzij de wet anders bepaalt. 

Artikel 6 – Opschorting en ontbinding van de overeenkomst 

 1. HGT is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien: a. de wederpartij de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; b. HGT goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij tekort zal schieten in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst; c. de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen en deze zekerheid uitblijft of naar de mening van HGT onvoldoende is;  d. aan de wederpartij surseance van betaling is verleend, de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, de wederpartij is toegelaten tot of een aanvraag heeft gedaan om toegelaten te worden tot de WSNP of de wederpartij anderszins de vrije beschikking over haar inkomsten verliest. 
 2. HGT is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of nakoming in redelijkheid niet van HGT kan worden gevergd.
 3. HGT is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade en/of kosten ontstaan als gevolg van het ontbinden van de overeenkomst. Hetzelfde geldt als HGT haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst opschort.
 4. Indien de ontbinding van de overeenkomst aan de wederpartij kan worden toegerekend, dan is de wederpartij verplicht de hierdoor ontstane schade aan HGT te vergoeden.

Artikel 7 – Onderzoek en reclame

 1. Na ontvangst dient de wederpartij de geleverde zaken onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de geleverde zaak verkeerd, ondeugdelijke of incompleet is, dan dient de wederpartij (alvorens over te gaan tot terugzending aan HGT), de tekortkoming onmiddellijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na levering, schriftelijk te melden aan HGT.
 2. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie).
 3. Indien en zodra de wederpartij een niet goed geleverde zaak in gebruik neemt, vervalt het recht op reclame.
 4. De wederpartij dient HGT in de gelegenheid te stellen een klacht (te laten) onderzoeken.
 5. Als HGT oordeelt dat de reclame terecht is, dan heeft HGT het recht om naar eigen inzicht de zaak te vervangen of te herstellen, dan wel over te gaan tot creditering van een evenredig deel van de factuur.
 6. Als vast komt te staan dat de klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door HGT gemaakte kosten integraal voor rekening van de wederpartij. 

Artikel 8 – Garantie

 1. HGT staat er voor in dat de geleverde zaken voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificatie en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid, zoals partijen dat bij het aangaan van de overeenkomst hebben bedoeld.
 2. Op alle door HGT geleverde zaken is de gebruikelijke fabrieksgarantie van toepassing.
 3. Deze garantie geldt niet indien: a. en zolang de wederpartij jegens HGT in gebreke is; b. de wederpartij de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; c. de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van HGT en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; d. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zak stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 9 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de wederpartij of een vooraf door de wederpartij aangewezen en aan HGT bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan HGT retourneren, conform de door HGT verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 3. Indien de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien gewenst kan de wederpartij retourproduct(en) zelf inleveren aan de winkelbalie van Elektroproducten in Assen. Indien het retourproduct van grote omvang of gewicht is dan kan er ook gebruik worden gemaakt van onze ophaalservice ( € 25 ,- per retourboeking).
 4. Indien de wederpartij een bedrag betaald heeft, zal HGT dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending, terugbetalen op het rekeningnummer van de wederpartij.
 5. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten: a. die door HGT of een door HGT ingeschakelde derde tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de wederpartij; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt f. waarop HGT geen invloed heeft. 

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door HGT in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van HGT totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst met HGT deugdelijk is nagekomen.
 2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is de wederpartij niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht HGT daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 4. De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan HGT ter inzage te geven. Bij eventuele uitkering van de verzekering is HGT gerechtigd tot deze penningen.
 5. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens HGT, is HGT gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terstond terug te nemen. De teruggenomen zaken zullen worden gecrediteerd voor de marktwaarde ten tijde van het moment van terugname.
 6. De wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan HGT of een door HGT aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin HGT haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Indien HGT aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. HGT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat HGT is uitgegaan van door of namens wederpartij verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
 3. Indien HGT aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van HGT beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de geleverde zaken in rekening is gebracht, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van HGT is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval uitkeert.
 4. HGT is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HGT aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zoveel deze aan HGT toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade indien de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. HGT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HGT of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12 – Overmacht

 1. HGT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie worden begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop HGT geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HGT niet in staat is haar verplichtingen blijvend of tijdelijk na te komen.
 2. Onder overmacht wordt onder meer begrepen (burger)oorlog, oorlogsgevaar, transportmoeilijkheden alsmede brand, ernstige storingen en werkstakingen in het bedrijf van HGT of diens leveranciers.
 3. HGT kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien HGT zijn verplichtingen uit de overeenkomst ten tijde van het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomen, is HGT gerechtigd hiervoor separaat te factureren. 

Artikel 13 – Vrijwaring

 1. De wederpartij vrijwaart HGT voor mogelijke aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan HGT toerekenbaar is. 
 2. De wederpartij is gehouden om HGT zowel in als buiten rechte bij te staan indien HGT wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Indien de wederpartij in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen dan is HGT, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van HGT en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de wederpartij.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen HGT en de wederpartij is Nederlands recht exclusief van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen tussen HGT en de wederpartij, waaronder begrepen geschillen over de uitleg van deze algemene voorwaarden, kunnen worden gebracht voor de competente rechter van de vestigingsplaats van HGT, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.